آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارمغان صنعت نوین سلدوز بازرس اصلی خارج شده 1390/03/14 تا 1390/04/18