آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کومه سبز شمال بازرس علی البدل خارج شده 1381/06/17 تا 1385/06/03