آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاسیساتی و ساختمانی پارس پرهام آسیا بازرس اصلی خارج شده 1390/12/15 تا 1393/03/03