آمار کلی

کد ملی: 005087XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور پارمیس کاژه عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/10 تا 1396/07/15