آمار کلی

کد ملی: 045134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور طرح کوثر زاینده رئیس هیئت مدیره فعال 1395/11/04 تا کنون
مهندسین مشاور حفکن نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/12/12 تا 1393/04/30