آمار کلی

کد ملی: 209231XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آویژه لذیذ گلستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/20 تا کنون
سوداگران سبز اندیشه آریا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/06/05 تا 1395/02/25