آمار کلی

کد ملی: 266929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تعمیراتی و مهندسی ستاره بندر آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/30 تا کنون