آمار کلی

کد ملی: 462262XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی جهان بین صنعت تاو رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/14 تا کنون