آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی آموزشی فوریتهای پزشکی استان یزد بازرس اصلی خارج شده 1392/07/15 تا 1397/02/16