آمار کلی

کد ملی: 444962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الکترونیک نوراردکان بازرس اصلی فعال 1397/02/05 تا کنون