آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مخمل سازان مهران عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/04/29 تا 1394/03/07