آمار کلی

کد ملی: 003640XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرکت فرهنگی هنری کاوشگران علم و هنر رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/30 تا کنون
توسعه مدیریت کارآفرین بعثت عضو هیئت مدیره فعال 1391/01/29 تا کنون