آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر موسسات خیریه بروجرد ثبت شده به شماره 2245 و بازرس علی البدل فعال 1392/04/01 تا کنون