آمار کلی

کد ملی: 106036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بهداشتی درمانی بهداد طب نیشابور بازرس اصلی فعال 1395/04/01 تا کنون