آمار کلی

کد ملی: 004106XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن حرفه ای کارآفرینان و پیمانکاران صنعت نفت نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/08/11 تا 1396/11/25