آمار کلی

کد ملی: 007957XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساتراپ پی سپهر عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/07 تا کنون
جم سازان ظفر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/03/10 تا 1398/09/24