آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون مراکز مدد کاری اجتماعی استان گیلان مدیرعامل خارج شده 1392/04/04 تا 1398/04/15