آمار کلی

کد ملی: 005570XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فروشگاه های زنجیره ای خانه و کاشانه کارآفرینان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/08 تا 1395/07/12