آمار کلی

کد ملی: 385891XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و هشتاد و نه دهیاریهای بخش کرفتو رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/24 تا کنون