آمار کلی

کد ملی: 247035XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان و کارکنان دولت زرقان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/29 تا کنون