آمار کلی

کد ملی: 137746XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر محلی شماره سی ارومیه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/07/08 تا کنون