آمار کلی

کد ملی: 288929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهر شماره شش شهرستان سقز بازرس علی البدل خارج شده 1397/03/30 تا 1398/06/23