آمار کلی

کد ملی: 264904XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان محصور عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/10 تا کنون
پارسیان کار پیرا عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/01 تا کنون
خدمات مسافرت هوایی سپهر پرواز عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/06/23 تا 1395/11/11