آمار کلی

کد ملی: 038418XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف تعمیر کاران و فروشندگان تلفن ثابت و همراه قم رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/15 تا کنون