آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کار کنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل منشی هییت مدیره فعال 1395/10/06 تا کنون