آمار کلی

کد ملی: 041021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران ذهن امن عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/09/23 تا 1399/05/28