آمار کلی

کد ملی: 005619XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلامت طب رها عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/02 تا کنون