آمار کلی

کد ملی: 423163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توان نیروی ساورز عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/09 تا 1398/07/11