آمار کلی

کد ملی: 049163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو درمان خزر عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/24 تا کنون
مهر درمان خزر عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/08 تا کنون
خزر طب شفا رئیس هیئت مدیره فعال 1389/10/18 تا کنون