آمار کلی

کد ملی: 612962XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیام سازان زاگرس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/06 تا کنون