آمار کلی

کد ملی: 181854XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهار نگر صنعت نوین جنوب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/29 تا کنون