آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی مرغداری گوشتی طاووس زوزن خواف عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/03/22 تا 1383/11/01