آمار کلی

کد ملی: 468973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی و آموزشی معلمان علوم تربیتی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/11/07 تا 1398/01/17
مصرف کارکنان اداره کل اموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/06 تا 1393/04/11