آمار کلی

کد ملی: 283069XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سینا طب دکتر فضل جو بازرس علی البدل فعال 1398/11/12 تا کنون