آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات لوله کشی گاز عادل امیریه مدیرعامل خارج شده 1388/10/15 تا 1390/06/23