آمار کلی

کد ملی: 209205XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارآب تدبیر اندیش عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/30 تا کنون
پردیس طراحان ابنیه شمال عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/03 تا 1398/05/19
طراحان سبز پویش کاسپین عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/03 تا کنون