آمار کلی

کد ملی: 242023XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پی ریزان گاز مرودشت بازرس علی البدل خارج شده 1395/10/26 تا 1395/11/12
رادین پی آذر مهر بازرس اصلی فعال 1395/10/07 تا کنون