آمار کلی

کد ملی: 186164XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هستی مهر آریوبرزن بازرس اصلی فعال 1397/12/14 تا کنون