آمار کلی

کد ملی: 111122XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی دانش سازه نقش جهان بازرس علی البدل فعال 1395/11/18 تا کنون
معدن کاوش نقش جهان بازرس اصلی خارج شده 1390/03/08 تا 1397/05/15