آمار کلی

کد ملی: 138018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب شیب راه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/04 تا کنون