آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و طبخ غذای سنتی شهریار صالح جهان رئیس هیئت مدیره فعال 1386/07/16 تا کنون