آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و راه سازی مهرگان سازه گستر گلستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/12/05 تا 1387/07/15