آمار کلی

کد ملی: 182904XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پترو پارس ایران مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/08 تا کنون
پارس تجهیز کاران کیمیا عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/08/07 تا 1398/04/31