آمار کلی

کد ملی: 005481XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نام آوران کودک پارس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/06/22 تا کنون