آمار کلی

کد ملی: 051981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی مهندسی شهاب صنعت کیمیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/31 تا کنون
تامین احتیاجات فنی تهران رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/26 تا کنون
گروه داریا پلاستیک هفت رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/06 تا کنون