آمار کلی

کد ملی: 426987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 0

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران دشت باربد بازرس اصلی خارج شده 1397/05/24 تا 1397/07/23
عمران پیکر باربد بازرس اصلی خارج شده 1397/05/16 تا 1397/09/07
فرزاد طلوع سهند نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/04/04 تا 1397/05/21