آمار کلی

کد ملی: 441120XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابهر پوشش بتن عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/06 تا کنون