آمار کلی

کد ملی: 183013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دورک صنعت سعید عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/07 تا کنون