آمار کلی

کد ملی: 182929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایرانیان نامدار عالم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/21 تا کنون