آمار کلی

کد ملی: 272153XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی کوشش کار مدید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/14 تا کنون